Zajęcia logopedyczne

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem. Rozwój mowy, opanowanie systemu językowego i poziom świadomości fonologicznej dziecka stanowi bazę do podjęcia nauki szkolnej dlatego na progu szkoły konieczne jest wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie poprzez działania terapeutyczne.

 

W naszej szkole opieką logopedyczną objęte są dzieci uczęszczające do grupy przedszkolnej oraz uczniowie klas 1-8.

 

Głównym celem terapii jest niwelowanie wad artykulacyjnych a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie dziecka w sytuacji szkolnej poprzez:
• usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwą koordynacja,
• tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się,
• zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej,
• wzbogacanie słownictwa, reedukacja od strony gramatycznej mowy,
• przezwyciężanie trudności artykulacyjnych,
• zdobycie nowych doświadczeń werbalnych,
• utrwalanie prawidłowej wymowy głosek,

Ważnym elementem   terapii logopedycznej są ćwiczenia słuchowe: kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej.

Sprawne funkcjonowanie analizatora słuchowego jest jednym z warunków opanowania umiejętności czytania i pisania. Umiejętność różnicowania dźwięków mowy ludzkiej określa się mianem słuchu fonematycznego.

Cel ćwiczeń słuchowych, usprawniających funkcje analizatora słuchowego:
• wyrabianie wrażliwości słuchowej,
• nabywanie umiejętności rozpoznawania, porównywania i naśladowania dźwięków,
• nabywanie umiejętności różnicowania części wyrazów,
• nabycie umiejętności dokonywania syntezy wyrazów,
• koncentrowanie uwagi słuchowej na dźwiękach, które należy rozpoznać,
• kształcenie myślenia, spostrzegawczości,
• rozumienie bardziej skomplikowanych poleceń słownych,
• rozpoznawanie określonych schematów rytmicznych.

 

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie korzystają ze słuchawek Forbrain, które są doskonałym treningiem słuchowym.