Misja szkoły

Cele wychowawcze szkoły

1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia:

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie.

3. Zapewnienie uczniom możliwości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

4. Zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej, poprawa działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej.

  • intelektualny: poznanie swoich uzdolnień, rozszerzanie swoich zainteresowań, rozwijanie umiejętności uczenia się
  • psychiczny: umiejętne okazywanie uczuć, panowanie nad emocjami
  • fizyczny: doskonalenie sprawności fizycznej i rytmicznej u uczniów, promocja zdrowia
  • społeczny: rozwijanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, kształtowanie odpowiedzialności za środowisko społeczne i przyrodnicze
  • moralny: doskonalenie umiejętności oceny własnych zachowań, wdrażanie uczniów do świadomego stosowania zasad i norm społecznego współżycia
  • duchowy: poszanowanie dorobku kultury i tradycji, rozwijanie tolerancji, wprowadzanie w życie wspólnoty szkolnej i lokalnej

 

Wizja szkoły

Nasza Szkoła

 • jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie (nauczyciele, rodzice, uczniowie) są tak samo ważni i wzajemnie się wychowują
 • dba o wszechstronny rozwój ucznia, kształci umiejętność uczenia się oraz rozwija zainteresowania indywidualne uczniów
 • zapewnia atmosferę życzliwości oraz bezpieczeństwo uczniom i wszystkim pracownikom szkoły
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, pielęgnuje tradycje regionu
 • poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań i zasad postępowania oraz doskonali pracowników z myślą o dobru uczniów

 

Misja szkoły

Nasza Szkoła jest placówką oświatową z wieloletnią tradycją i widocznymi osiągnięciami działającą na terenie Zielonki. Naczelną rolę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju osobowości. W zintegrowanym środowisku tworzymy i wprowadzamy w życie taki model wychowawczy, który szanuje godność każdego, opiera się na wspólnym systemie wartości. Realizując ten model przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Uważamy, że w dążeniu do celu szczególnie ważne jest poczucie odpowiedzialności, tolerancji i wzajemny szacunek. Jesteśmy dumni, że wspólnie tworzymy nową rzeczywistość i zrobimy wszystko, aby nieustannie poprawiać warunki pracy.

 

Wizerunek absolwenta

Nasz absolwent:

 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • ma poczucie własnej wartości i godności
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo narodowe
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • radzi sobie ze stresem
 • dba o zdrowie, bezpieczeństwo i otoczenie