Terapia integracji sensorycznej

Dziecko musi posiadać diagnozę procesów integracji sensorycznej ze wskazaniami do terapii. Diagnozę rodzic składa w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego, gdzie jest rejestrowana. Następnie dokument jest przekazywany do terapeuty a dziecko wpisane na listę oczekujących.

Kilka słów na temat integracji sensorycznej, zaburzeń przetwarzania zmysłowego oraz terapii
Co to jest integracja sensoryczna?
           Integracją sensoryczną najkrócej można nazwać  adekwatne przetwarzanie wrażeń zmysłowych czyli bodźców docierających do mózgu. Prawidłowo przebiegające procesy sensoryczne są podstawą efektywnego uczenia się. Funkcje korowe mogą prawidłowo się rozwijać i funkcjonować jedynie na bazie zintegrowanej informacji z układów zmysłowych. Od nich  zależny jest rozwój sprawności sensorycznych takich jak koordynacja ruchowa, planowanie motoryczne, lateralizacja, właściwe czucia ciała (schemat ciała), uwaga oraz równowaga emocjonalna, które są niezbędne w procesie edukacyjnym. Stanowią więc podstawę dla percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy, umiejętności czytania i pisania.
          Deficyty integracji sensorycznej to zaburzenia w interpretacji bodźców przez centralny układ nerwowy, objawiające się trudnościami w nabywaniu sprawności fizycznej, samoobsłudze, w opanowaniu technik szkolnych, problemach emocjonalnych (nadruchliwość, labilność nastrojów). Deficyty integracji sensorycznej na ogół nie ustępują samoistnie dlatego ważne jest aby podejmować odpowiednie działania terapeutyczne niwelujące lub minimalizujące skutki zaburzeń.
         Istotą Terapii Integracji Sensorycznej (opracowanej przez J.Ayres ) jest stymulacja podstawowych systemów zmysłowych tj. przedsionkowego (zmysł ruchu i równowagi), proprioceptywnego (zmysł czucia głębokiego) i czuciowego (zmysł dotyku). Oddziaływania terapeutyczne mają na celu rozwijanie prawidłowego odbioru bodźców docierających do mózgu poprzez zmysły: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch oraz równowagi.
         Terapia prowadzona jest w sali wyposażonej w odpowiednie przyrządy i pomoce do stymulacji podstawowych systemów sensorycznych.