Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych. Celem jest także stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego, społecznego oraz emocjonalnego. A także zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

Wielu rodziców uważa, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są tym samym co zajęcia wyrównawcze. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów zajęć jest kluczowe. Zajęcia wyrównawcze są właściwe wtedy, gdy dziecko ma zaległości z wiadomości z konkretnego przedmiotu. Natomiast, gdy dziecko ma trudności z prawidłowym uczeniem się, wtedy zastosowanie mają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia obejmują:

  • usprawnianie procesów psychomotorycznych ważnych w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia m.in. uwaga, pamięć, spostrzeganie, logiczne myślenie,
  • ćwiczenia zaburzonych lub opóźnionych funkcji analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego.
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi
  • ćwiczenia ortograficzne
  • rozbudzanie motywacji u dzieci
  • budowanie właściwej samooceny
  • odziaływanie psychoterapeutyczne, wyciszające a jednocześnie aktywizujące dzieci