bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany w dokumencie

Oferty pracy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce ogłasza nabór na wolne stanowisko –
KIEROWNIK GOSPODARCZY   
w wymiarze 1 etat

Wymagania niezbędne:
Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i odpowiednie kursy pozwalające na wykonywanie zadań na tym stanowisku,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata pracy,
• znajomość realiów pracy w szkole,
• znajomość przepisów o zamówieniach publicznych , prawa budowlanego i kodeksu pracy,
• znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
• zdolność dysponowania finansami publicznymi,
• biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, poczty elektronicznej),
• pożądana znajomość obsługi programu Inwentarz Optivum firmy Vulcan,
• umiejętność kierowania zespołem i organizowania pracy podległych pracowników,
• dyspozycyjność, komunikatywność, skrupulatność, dokładność,
• odpowiedzialność za terminowe realizacje zadań i umiejętność pracy pod presją czasu,
• bardzo dobre zdolności organizacyjne,
• prawo jazdy kategorii B.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników, stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
2. Pełnienie nadzoru nad podległym personelem, w tym opracowywanie harmonogramów pracy i harmonogramów urlopów.
3. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie i ochrona mienia szkolnego.
4. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych.
5. Dbanie o czystość gmachu oraz przynależnego terenu, zapewnienie opieki nad zielenią szkolną.
6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących budynku, środków trwałych i wyposażenia.
7. Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
8. Prowadzenie książki obiektu.
9. Prowadzenie magazynu środków czystości.
10. Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na prace remontowe, zakupy inwestycyjne i usługi.
11. Prowadzenie prac remontowych i naprawczych w szkole.
12. Realizacja zakupów materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia szkoły.
13. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków za media i za dokonywane dla szkoły zakupy.
14. Współdziałanie z dyrektorem w zakresie prowadzenia przez szkołę działalności gospodarczej (sporządzanie umów najmu, dzierżawy, porozumień, wystawianie rachunków).
15. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Współpraca z IOD.
16. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrekcję, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na parterze szkoły, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• praca w równoważnym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) informacje, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę, urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę przez okres najbliższych 6 miesięcy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być sformułowane w następujący sposób:
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę przez okres najbliższych 6 miesięcy.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii).
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: „Oferta na stanowisko kierownika gospodarczego”, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce, ul. Staszica 56 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 21 maja 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) lub wysyłać na adres e -mail sp1wzielonce@poczta.onet.pl

Informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 781-00-11

KLAUZULA INFORMACYJNA DO CELÓW REKRUTACYJNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce przy ul. Staszica 56 , 05-220 Zielonka;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych P. Ingą Marek jest możliwy pod adresem e-mail: sp1wzielonce@poczta.onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Szkoły w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji; W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko ..........................................................................


2. Data urodzenia .........................................


3. Dane kontaktowe...................................................................................
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)


4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku) ..............................................................................................................
….......................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
….......................................................................................................
.........................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)


5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku)......................................................................................
……………………………………………………………….......................................................……………
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)


6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)...................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)


7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych……………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................

......................................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 17.05.2021
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 21.09.2020
Dokument oglądany razy: 344