bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.09.2020 z powodu:
zmiana

Zasady rekrutacji

REGULAMIN  REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
 I KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
IM. BOLESŁAWA  PRUSA W ZIELONCE 
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Działając na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce informuje o zasadach rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 i klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.
Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów - dzieci 6 letnich, urodzonych po 30.06. 2008 r. zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce, składają wniosek do sekretariatu szkoły w dniach: 3 marca 2014 - 14 marca 2014 r.
Rekrutacji, która się składa z dwóch etapów, dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
W I etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria wynikające z art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013 r., tzn:
Lp. Kryteria wynikające z art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013 liczba punktów
1. wielodzietność rodziny kandydata 100
2. niepełnosprawność kandydata 100
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 100
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

 O ile pozostaną wolne miejsca po I etapie to w dalszej części rekrutacji nastąpi II etap.


W II etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria tzw. gminne przyjęte w uzgodnieniu z organem prowadzącym, tzn.:

Lp. Kryteria opracowane na podstawie art.20c ust.4 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013
liczba punktów
1. kandydat w roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 11
2. odległość od miejsca zamieszkania kandydata, liczona w linii prostej jest mniejsza jak 3km 2
3. opiekunowie prawni kandydata, są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Miasta Zielonka 3
4. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej opieką OPS 2
5. do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata 3
6. dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko 2

W przypadku gdy na wolne miejsca jest większa liczba kandydatów z równą ilością punktów otrzymanych w procesie rekrutacji o przyjęciu decyduje komisyjne losowanie.

W przypadku posiadania wolnych miejsc, mogą zostać przyjęte dzieci z poza obwodu na podstawie postępowania rekrutacyjnego, o ile ich przyjęcie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów – dzieci 7 letnich, urodzonych w 2007 r. oraz 6 letnich, urodzonych do 30.06. 2008 r. zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce, składają zgłoszenie do sekretariatu szkoły w dniach: 3 marca 2014 - 28 marca 2014 r.

W przypadku posiadania wolnych miejsc, mogą zostać przyjęte dzieci z poza obwodu na podstawie pisemnego wniosku opiekuna prawnego złożonego w sekretariacie szkoły w wymaganym terminie oraz następującego postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacji, która się składa z dwóch etapów, dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

W I etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria wynikające z art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013 , tzn:

Lp. Kryteria wynikające z art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013
liczba punktów
1. wielodzietność rodziny kandydata 100
2. niepełnosprawność kandydata 100
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

O ile pozostaną wolne miejsca po I etapie to w dalszej części rekrutacji nastąpi II etap

W II etapie - pod uwagę brane będą kryteria tzw. gminne przyjęte w uzgodnieniu z organem prowadzącym, tzn.:

Lp. Kryteria opracowane na podstawie art.20c ust.4 oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 06.12.2013
liczba punktów
1. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole 1
2. odległość od miejsca zamieszkania kandydata, liczona w linii prostej jest mniejsza jak 3km 2
3. do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata 1


W przypadku gdy na wolne miejsca jest większa liczba kandydatów z równą ilością punktów otrzymanych w procesie rekrutacji o przyjęciu decyduje komisyjne losowanie.

Dokumenty, które zgodnie z Art. 20t. pkt 2 ustawy z dnia 06.12.2013 r. rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:


Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.


2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).


3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.


4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).


Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:


1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące odległości miejsca zamieszkania kandydata od szkoły.
2. Oświadczenie rodzice/opiekunowie prawni są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Miasta Zielonka.
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że do wybranej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.
4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że kandydat wychowuje się w rodzinie pod opieką OPS.
5. Poświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

Zielonka, dn.26.02.2014r.                                                                      Urszula Wysocka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w ZielonceOpublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 27.02.2014
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 26.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 775
Wersja do druku