ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi  

w dniu 8 lipca (piątek) w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-13.00.