bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja Dostępności

 Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp1.zielonka.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-11-13 .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-10.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
• brak opisów zdjęć
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można poruszać się za pomocą klawisza Tab

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem http://sp1.zielonka.pl/bip/ gdzie dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa
05-220 Zielonka
ul. Staszica 56
tel. 22 781-00-11
E-mail: sp1wzielonce@poczta.onet.pl

Pod adresem http://www.sp1.zielonka.pl/bip dostępny jest numer telefonu 22 781 00 11, który umożliwia kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej oraz adres email: sp1wzielonce@poczta.onet.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Staszica. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze wejścia od strony sali gimnastycznej oraz od parkingu szkolnego – dostępne dla uczniów oraz pracowników w razie konieczności. Dodatkowo od strony parkingu bocznego znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Oprócz tych wejść szkoła ma dodatkowe dwa wyjścia ewakuacyjne dostępne w razie konieczności.
2. Osobami udzielającymi informacji przy wyjściu głównym są pracownicy obsługi.
3. Budynek składa się z dwóch skrzydeł:
o Skrzydło główne ma trzy poziomy (parter i dwa piętra). Na piętra prowadzą dwie klatki schodowe.
o Skrzydło nowe (parter i piętro) z korytarzami. Na piętro prowadzi jedna klatka schodowa.
4. Budynek nie posiada windy.
5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowegoOpublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 26.09.2020
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 605