ZEBRANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU. KLASY 0 - 17:00, KLASY 1-3 - 17:30, KLASY 4-7 - 18:30. ZAPRASZAMY.

Memotechniki w nauczaniu

Mnemotechniki w edukacji
         Mnemotechniki (z języka greckiego mneme - "pamięć", technikos - "biegły") to różne sposoby usprawniające pamięć, ułatwiające zapamiętywanie, przyswajanie sobie wiedzy przy wykorzystywaniu skojarzeń. Stosowane są różne rozwinięcia nazwy "mnemotechniki" jak np. techniki pamięciowe, techniki wspomagania pamięci, techniki zapamiętywania. Mnemotechniki to sposoby zapamiętywania poprzez wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Za ich pomocą dzieci łatwiej i szybciej opanowują niezbędne informacje.
 Metody mnemotechniczne nie są niczym nowym. Stworzono je już w starożytności. Grecy używali ich od zarania swojej cywilizacji. W dzisiejszych czasach coraz częściej się o nich mówi i je stosuje.
Dziecko, rozpoczynając naukę w klasie I, wkracza w świat nabywania nowych wiadomości i umiejętności, kształtuje swój stosunek do wykonywanej pracy, podejmowanych zadań oraz otaczającego świata.  Jego działania zostają ukierunkowane na opanowanie umiejętności czytania i pisania – form komunikacji stanowiących bardzo ważny i podstawowy cel edukacji, mających między innymi duży wpływ na to, jak będzie przebiegać dalszy proces kształcenia. Nasze zadanie to dobór oraz wskazywanie odpowiednich form i metod osiągania celów, pokonywania trudności oraz motywowania do podejmowania wysiłku. 
W procesie dydaktycznym efekty kształcenia są bardzo ważne, ale nie można zapominać o tym, szczególnie w początkowym etapie kształcenia, że bardzo ważny jest rozwój dziecka. Zatem istotne jest, aby temu rozwojowi towarzyszyły pozytywne emocje oraz by w procesie przyswajania wiadomości wykorzystać ruch i wszystkie zmysły. W ten sposób można ćwiczyć koncentrację uwagi, pamięć wzrokową, werbalną i słuchową. Oprócz walorów edukacyjnych mnemotechniki mają także walory wychowawcze, gdyż pozwalają uczniom pewniej poczuć się w szkole, odnosić sukcesy i zredukować stres, zachęcając do większej aktywności.
 Różnorodność wykorzystywanych technik czyni lekcje ciekawszymi, co w rezultacie przekłada się na większe zainteresowanie i zaangażowanie najmłodszych uczniów oraz lepsze efekty kształcenia. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym ma ogromny potencjał intelektualny, ale żeby skutecznie go wykorzystać potrzebne jest nieustanne ćwiczenie pamięci i wsparcie emocjonalne ze strony rodziców oraz nauczycieli.
Sprawdzonymi mnemotechnikami w procesie edukacji są między innymi: piktogramy, wierszyki i rymowanki, mapy mentalne, łańcuchy skojarzeń czy metoda miejsc ( rzymski pokój)
  • Metoda miejsc albo technika lokacji.
Ta metoda odwołuje się do wyobraźni, a polega a kojarzeniu zapamiętanych informacji ze znanymi miejscami. Należy wyobrazić sobie pokój, albo inne pomieszczenie, w którym poszczególne elementy – meble, doniczki, lampy itd. kojarzy się z wyrazami do zapamiętania.
  • Łańcuchowa metoda skojarzeń.
Technika polega na tworzeniu kolejno własnych skojarzeń, które składają się w ciąg przyczynowo – skutkowy. Elementy łańcucha łączą się ze sobą tworząc opowiadanie lub historyjkę. Nie musi ona być logiczna. Im bardziej barwna, śmieszna i absurdalna, odwołująca się do niepowtarzalnych zjawisk, angażująca więcej zmysłów i zawierająca więcej szczegółów, tym lepiej.
  • Wierszyki i rymowaki
Mnemotechnika kształcąca pamięć (głównie słuchową). Może być połączona z ruchem. Polega na uczeniu się przez dzieci tekstów rymowanek, które ułatwiają zapamiętywanie. Im wierszyk lub rymowanka bardziej zabawna i ciekawa, tym lepiej, ponieważ na dłużej pozostanie w pamięci dziecka.
u"
Zapamiętaj zawsze tu                                   
Pisz otwarte zwykłe "u"
W słowach: skuwka i zasuwka
Gdyż wyjątkiem są te słówka:
W cząstkach:- unka, un i - unek
Opiekunka, zdun, pakunek
Pisz je także w cząstce -ulec
Więc budulec i hamulec
W ulu, dwu, gdzie litera
Wyraz kończy lub otwiera
Wreszcie - niech nikt nie kreskuje
W czasowniku cząstki - uje.
 
  • Mapy myśli
Metoda przydatna do porządkowania treści. Polega na umieszczeniu na środku kartki zagadnienia, słowa lub rysunku – klucza, a następnie dołączaniu do niego, w formie rozgałęzień, haseł, słów bądź rysunków bardziej szczegółowych. Dzięki tej mnemotechnice dzieci są w stanie przyswoić w niedługim czasie dużą ilość informacji. Metoda ta sprzyja kreatywnemu myśleniu, pobudza umysł do twórczego patrzenia na różne zjawiska i problemy. Jednocześnie rozwija umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego selekcjonowania informacji.
  • Piktogramy
Metoda kształcąca pamięć, wyobraźnię i kreatywność, polegająca na ilustrowaniu treści piosenek, wierszy, bajek, opowiadań. Uczniowie wykonują schematyczne rysunki, obrazujące tekst do zapamiętania. Podczas zajęć za pomocą tej mnemotechniki dzieci mogą nauczyć się między innymi znaków drogowych. Do wskazanych nazw znaków, dzieci przygotowują ich rysunkowe odpowiedniki.
            Mnemotechniki są uniwersalne, przydatne zarówno w nauce przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych, doskonale sprawdzają się w nauce ortografii oraz w edukacji wczesnoszkolnej.
 
Literatura:
Łukasiewicz M.; Sukces w szkole, Ośrodek Dosk. Umiejętności, Poznań 1999
J.Skibska „Mnemotechiki”
Buzan T.; Pamięć na zawołanie, Ravi, Łódź 1997
.
 
 
 
                                                                  Wioletta Gajewska
                                                                                  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 
nasz patron

Bolesław Prus
ur. 20 sierpnia 1847
zm. 19 maja 1912

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Bolesława Prusa w Zielonce
ul. Staszica 56, 05-220 Zielonka, tel.: 22 781-00-11, e-mail: sp1wzielonce@poczta.onet.pl
Copyright by www.CentrumCzyzewski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. | Na silniku windu.org