Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

(wcześniej socjoterapeutyczne) przeznaczone są dla szerokiej grupy dzieci i młodzieży mającej trudności (z różnych przyczyn) w funkcjonowaniu w sytuacjach społecznych. Problemy emocjonalne, społeczne, tzw. trudne zachowania często wiążą się też z kłopotami w nauce.

W/w zajęcia mają charakter działań profilaktycznych i terapeutycznych zapobiegających utrwalaniu się nieprawidłowych reakcji i zachowań, a tym samym niedostosowaniu społecznemu.

Obejmują rozwijanie m. in. samoświadomości, samodzielności, umiejętności emocjonalnych (rozpoznawania, nazywania emocji, ich wyrażania i regulowania w sposób akceptowany społecznie), motywacji wewnętrznej, przestrzegania norm i zasad, rozumienia sytuacji społecznych, umiejętności komunikowania się, empatii, przyjmowania perspektywy innych, radzenia sobie ze stresem, konfliktami, niepowodzeniami, współpracy i wiele innych.