RADA RODZICÓW

Składki na radę rodziców przyjmowane są  w dni zebrań z rodzicami u  skarbnika RR lub na konto RR Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Bolesława Prusa, ul Staszica 56, 05-220 Zielonka
Składka roczna – 50 zł jednorazowo lub w dowolnych ratach, 50% w przypadku rodzeństwa. 

Konto RR: Bank Zachodni  WBK 60 1090 2590 0000 0001 3209 6524

rodzice.jedynki@gmail.com

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szczegółowa lista przedstawicieli do Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Klasa Imię i nazwisko
0A  Grzegorz Dudzik
0B  Sylwia Kałuzińska
1A  Sharpe Ulyana
1B  Agnieszka Dąbrowska
2A  Monika Dobrzyńska
2B  Jerzy Bołbat
3A  Katarzyna Kowalczyk
3B  Barbara Godlewska
4A  Aneta Pasztaleniec
4B  Justyna Trębicka
5A  Karolina Rozbicka
5B  Łukasz Mozer
6A  Grzegorz Dudzik
6B  Sylwia Kałuzińska
7A  Justyna Zubińska
7B  Edyta Zaręba
7C  Jarosław Wołoszyn
8A  Konrad Jerzak Vel Dobosz
8B  Anna Klejment

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący – Grzegorz Dudzik
Zastępca przewodniczącego – Konrad Jerzak Vel Dobosz
Skarbnik – Edyta Zaręba
Sekretarz – Anna Klejment

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 20.09.2018
1. Wybrano Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną
W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:
Przewodniczący – Tomasz Wołujewicz
Zastępca Przewodniczącego – Monika Gawdzik
Sekretarz- Anna Klejment
Skarbnik- Edyta Zaręba
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Sylwia Kałuzińska
Izabela Jirowiec
Mariusz Zieliński
Głosowania odbyły się jawnie.
2. Po przeprowadzeniu głosowań, omówiono następujące tematy:
2.1.Organizację Dnia Edukacji Narodowej – ustalono przygotowanie tortu
okolicznościowego;
2.2.Ustalono składkę na Radę Rodziców w kwocie 50 zł;
2.3.Zatwierdzono Program Wychowawczo Profilaktyczny;
2.4.Zatwierdzono propozycje dni wolnych w ciągu roku szkolnego przedstawione przez
Panią Dyrektor na rok szkolny 2018/2019:
* 2 listopada
* 15, 16, 17 kwietnia (egzaminy ośmioklasisty)
* 2 maja
* ewentualnie 18 kwietnia i 21 czerwca zostaną ogłoszone na stronie szkoły
2.5. Zatwierdzono działalności pozaszkolne na terenie szkoły: ANGIELSKI, ZHR, ZHP;
2.6. Zatwierdzono zakup tarcz dla klas I oraz zakup kwiatów na uroczystości szkolne;
2.7. Omówiono dostęp przez uczniów starszych klas w podgląd do Dziennika
Elektronicznego szkoły;
2.8. Omówione zostały potrzeby szkoły w zakresie zakupów w tym:
książek do biblioteki, scena, dekoracje szkolne, mikroporty, rolety lub zasłony do sali
gimnastycznej.
2.9. Ustalono przeprowadzenie zbiórki makulatury w miesiącu listopad;
2.10. Ustalono termin spotkania na dzień 9.X.2018 godz. 18.30.
Sporządził Sekretarz
Anna Klejment

Zebranie Rady Rodziców 06.11.2018 r. g. 18:30

Na zebraniu gościła Pani Dyrektor Urszula Wysocka.

Omówione zostały kwestie związane z Kiermaszem Świątecznym. Ustalono, że
w tym roku szkolnym formuła Kiermaszu nie ulegnie zmianie. Skarbnik RR Pani Edyta Zaręba przekazała, że od początku b.r. szk. wpłat dokonało jedynie 16 osób.

Ustalono:

  1. Kiermasz odbędzie tradycyjnie w dniu zebrań z rodzicami tj. 11.12.2018 r. od godz. 16:30. Każdy przedstawiciel RR powinien zorganizować spośród rodziców w swojej klasie po 3 osoby odpowiedzialne za stoisko (powinny one przybyć odpowiednio wcześniej, żeby móc przygotować stoisko).
  2. I tura zbiórki makulatury odbędzie się w dniach 7.12 piątek (w godz. 7:30-16:30) oraz 8.12 sobota(w godz. 9:00-13:00). Do pomocy przy zbiórce w piątek zgłosiły się: Edyta Zaręba, Monika Gawdzik, Agnieszka Nowicka, w sobotę: Tomasz Wołujewicz (potrzebne jeszcze ze 2 osoby).

Plakat informacyjny wykona Edyta Zaręba. Konkurs dotyczący ilości zebranej makulatury przez poszczególne klasy odbędzie się na dotychczasowych zasadach.

  1. Podjęto uchwałę dotyczącą zakupu zestawów estradowych (mikrofony
    z mikroporytem oraz statywem) do kwoty 2800zł. Głosowało 11 członków RR. Za zakupem opowiedziało się 11 os., nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

 Pani Dyrektor Urszula Wysocka przedstawiła projekt Planu Finansowego Szkoły oraz omówiła także konieczność remontu sali gimnastycznej.

Następne spotkanie RR zostało ustalone na dzień 8 stycznia 2019 r. na godz. 18:30.

Zebranie Rady Rodziców 08.01.2019