Status prawny

 STATUS PRAWNY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce im. Bolesława Prusa jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
· Aktu Założycielskiego.
· Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
· Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
· Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
· Statutu
· Zarządzeń Kuratora,
· Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
· Ramowego planu pracy szkoły,
· Planu rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce,
· Regulaminów:

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska w Zielonce.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 18.09.2013
Podpisał: Urszula Wysocka
Dokument z dnia: 14.09.2013
Dokument oglądany razy: 2432
5.03.2024 // sp1.zielonka.pl/bip